[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ กศน.จังหวัดพิษณุโลก


วิสัยทัศน์
          ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
          1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
          2.  ส่งเสริมและนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
          3.  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
          4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเข้าชม : 3536