[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก

        สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ เคลื่อนที่ 23 สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2511 เมื่อแรกจัดตั้งได้อาศัย อาคารโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสำนักงานอาคารชั่วคราว

        ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในสังกัดกรมการศึกษา นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศยุบโรงเรียน ฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 23 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2527 จึงได้โอน ข้าราชการและลูกจ้างไปสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2530 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก ในเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสำนักงานปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2531 เป็นต้นมา

        ปัจจุบันมีฐานะเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551เข้าชม : 5917