[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับ IT
หัวข้อเรื่อง : หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ศุกร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

คะแนน vote : 167  

 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

 

โลกบาลธรรม คือ ธรรมะสำหรับคุ้มครองโลก มีอยู่ อย่างด้วยกันคือ

1. หิริ หมายถึง ความละอายแก่ใจต่อการที่จะทำความชั่ว

2. โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาป กลัวว่าความชั่วจะทำให้เกิดผลร้ายต่อตนเอง

 และผู้อื่น

สัปปุริสธรรม หมายถึง หลักธรรมของคนดีในสังคม มี ประการ คือ

1. ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ รู้จักหลักเกณฑ์
          2. อัตถัญญุตา รู้จักผล รู้จักความมุ่งหมาย

3. อัตตัญญุตา รู้จักตน รู้จักว่าตนมีกำลังฐานะอย่างไร

4. มัตตัญญุตา รู้จักความพอดี รู้จักประมาณ

5. กาลัญญุตา รู้จักเวลาที่เหมาะสม

6. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน รู้จักเคารพในสถานที่

7. ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล รู้จักว่าแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร

ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง หลักธรรมที่เอื้อให้เกิดประโยชน์ได้ในปัจจุบัน ได้แก่

1. อุฎฐานสัมปทา หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียร แสวงหาทรัพย์          
           2. อารักขสัมปทา หมายถึง การรู้จักรักษา เมื่อแสวงหาทรัพย์มาได้ต้องรักษา
          3. กัลยาณมิตตา หมายถึง รู้จักคบคนดี

4. สมชีวิตา หมายถึง รู้จักใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรือตระหนี่ถี่เหนียวเกินไป

สังคหวัตถุ หมายถึง ธรรมะที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในสังคม ได้แก่

1. ทาน หมายถึง การให้ การบริจาค

2. ปิยวาจา หมายถึง การพูดด้วยความปรารถนาดี จริงใจ

3. อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

4. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อเกิดปัญหาต่อส่วนรวม ก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหา

 

 

 เข้าชม : 56557


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 16 / ก.พ. / 2561
      บริหารจัดการ การใช้พลังงานใน Windows 7 13 / ก.พ. / 2555


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดโบสถ์
ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-291557 โทรสาร 055-291557

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นางสาวอาฑิตยา นันทภูมิ